TwinLeaf Medlemsbetingelser

Disse generelle betingelsene gjelder for medlemskap ved TwinLeaf (TwinLeaf Group AS) fra 14.04.2020 til og med dagens dato.

Om Avtalen

1. Avtalen mellom medlemmet og TwinLeaf består av medlemskontrakt og medlemsbetingelsene. Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser som gjelder på senteret. I tillegg til medlemsavtalen kan enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester og tilbud.

2. TwinLeaf kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til en tredjepart ved oppkjøp.

3. TwinLeaf forbeholder seg retten til å endre medlemsbetingelsene iht. punkt 8.5.

Medlemskap i TwinLeaf

1. Medlemskap hos TwinLeaf kan søkes av myndige personer som ikke skylder penger fra tidligere medlemskap og som har en allmenn god helsetilstand. Aldersgrense for medlemskap er 18 år. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med TwinLeaf, dersom en foresatt inngår avtale på vedkommendes vegne.

2. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i avtalen. For medlemskap med bindingstid, gjelder medlemskapet for den perioden medlemmet har bundet seg til. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Medlemsavtaler løper inntil medlemskapet sies opp iht. gjeldende regler for oppsigelse (ref. punkt 8).

3. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person, uten godkjenning av administrasjonen. Ved overdragelse av medlemskapet vil det nye medlemmet bli belastet med et administrasjonsgebyr.

4. Medlemmet kan i bindingstiden oppgradere sitt medlemskap til et høyere nivå i samsvar med TwinLeaf til enhver tid gjeldende tilbud for ulike medlemskap. Etter bindingstidens utløp kan medlemmet også velge å nedgradere medlemskapet.

5. TwinLeaf har rett til å tilpasse kundeprofil og bemannede åpningstider i henhold til sesong og medlemmenes etterspørsel, samt redusere tilbudet eller holde stengt på offentlige helligdager.

Betaling

1. Medlemmet, eller den person som i medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvaret for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. TwinLeaf gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgiften under bindingstiden, med mindre medlemmet selv endrer medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedsavgiften endres.

2. Månedsavgiften forfaller løpende den 20. i hver måned, med unntak av ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder.

3. Årlig administrasjonsgebyr pålydende 100,- kroner påløper den 25. mars hvert år, med unntak av det første året hvor administrasjonsgebyret betales ved innmelding.

4. Utelatelse av fremmøte, innlogging eller bruk av TwinLeaf´s resurser fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene.

5. Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk (avtalegiro) av månedsavgift og sørge for at betaling av månedsavgiften utføres innen betalingsfristens utløp. Ønsker du faktura tilsendt, kan du få faktura i posten, på e-post eller digipost. Vær oppmerksom på at ved tilsending av faktura per post, e-post eller digipost tilkommer det et fakturagebyr på 40,-. Du unngår fakturagebyr ved inngåelse av avtalegiro.

6. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til tredjepart for videre purring og eventuell videre overføring til inkasso. Ved forsinket betaling kan TwinLeaf kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl.

7. Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. Dersom medlemmet likevel velger å betale til TwinLeaf, kan TwinLeaf bruke denne innbetalingen til å dekke et annet krav.

8. Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil TwinLeaf kunne sperre adgangen til sine tjenester, nettsider og platformer, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

9. Medlemmet kan benytte automatisk trekk (avtalegiro) også på andre varer levert av TwinLeaf. Det er medlemmets ansvar at beløpsgrense er tilstrekkelig for dette. Avtalegirotrekk på andre varer og tjenester skjer samtidig med trekk for månedsavgift.

Medlemmets ansvar

1. Medlemmet plikter å:

Gjøre seg kjent med og følge TwinLeaf’ gjeldende vilkår- og betingelser.

Informere TwinLeaf om endringer som vedrører medlemskapet, herunder endring av kontaktopplysninger.

Informere TwinLeaf om forhold som gir rett på eller endrer medlemmets rett til rabatt på månedsavgift eller annen medlemsfordel. TwinLeaf vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatter eller annen fordel.

2. Din innlogging er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. TwinLeaf kan kreve at medlemmet fremlegger legitimasjon. Medlemmet har ansvar for å forhindre at innloggingen og informasjonen ikke blir misbrukt av andre. Det vil bli gjort regelmessige kontroller på og tas jevnlige stikkprøver via nettsiden og personer som har lånt vekk innloggingen sin, delt informasjon eller sluppet inn «ikke medlemmer» vil få gebyr i henhold til punkt 4.4 i våre medlemsbetingelser.

3. Ved tap av innlogging eller mistanke om misbruk, skal dette snarest meldes til TwinLeaf. Dersom TwinLeaf lider økonomisk tap (pga. tyveri, hærverk, e.l.) som følger av medlemmets tapte eller mistede innlogging , før innloggingen er registrert mistet, kan medlemmet bli stått til erstatningsmessig ansvar. Ved utlevering av nytt innlogging vil medlemmet bli pålagt å betale et gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

4. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe inn andre på sin personlige profil. Dette medfører et tilleggsgebyr på 4200,- kroner og medlemsavtalen kan opphøres.

Informasjon og beskjeder

1.TwinLeaf gir informasjon til medlemmet i henhold til kontaktopplysninger medlemmet har oppgitt til TwinLeaf. Medlemmet samtykker til at TwinLeaf kan benytte elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, etc.) for å informere om forhold som gjelder medlemskapet, herunder prisendringer samt informasjon om og/eller markedsføring av tjenestetilbud, iht. markedsføringslovens §15.

2. Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder medlemsavtalen kan leveres skriftlig til TwinLeaf via post, e-post. Kontaktinformasjon til TwinLeaf er tilgjengelig på vår nettside (www.twinleaf.no)

Personopplysninger

1. Medlemmet samtykker til at TwinLeaf, og andre firmaer eller leger som inngår i samme konsern som TwinLeaf, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger og lignende) og medlemmets bruk av TwinLeaf tjenester, herunder informerer om tjenester fra TwinLeaf.

2. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

3. Samtykket fra medlemmet angående punktene over, gjelder så lenge medlemsavtalen løper og i en periode på tolv (12) måneder etter opphør av medlemsavtalen. Opplysninger knyttet til betalingsinformasjon vil bli lagret i ti (10) år i tråd med regnskapsloven. Dette for å kunne gi medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem i TwinLeaf.

Frys av medlemskap

1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i TwinLeaf. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode, minimum en (1) måned.

2. Det kan innvilges frys av medlemsavtale ved følgende forhold: sykemelding med mer enn en måneds varighet, svangerskap, midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb, studier eller militærtjenester som ikke godtar cannabis som legemiddel. Dokumentasjon skal fremlegges.

3. Medlemmet må sende en skriftlig søknad om frys med vedlagt dokumentasjon til TwinLeaf. Søknad kan sendes via e-post, brev eller leveres i person. Søknaden må leveres i forkant av frysperioden, og ved sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade.

4. Ved godkjennelse av søknad vil medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende frysperioden. Bindingsperioden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir opptil tolv (12) betalende måneder. Frysperiode og betalingsfriperiode behøver ikke være like.

5. Medlemmet skal motta skriftlig tilbakemelding på søknad om frys innen 14 dager. Så lenge medlemskapet er fryst, vil innlogging og medlemskap bli sperres for adgang til TwinLeaf sine tjenester, ressurser og innlogging i kundeportal. Dersom TwinLeaf ønsker å oppbevare dokumentasjonen for søknad om frys, skal medlemmet godkjenne dette.

Oppsigelse og endring av medlemsavtalen

8 1. Medlemsavtalen kan sies opp når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Oppsigelsestiden er en (1) måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

2. Oppsigelse bør skje skriftlig via e-post eller brev. Medlemmet skal innen 14 dager motta en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og innloggings dato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med TwinLeaf.

3. Medlemmet har rett til å avslutte medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til TwinLeaf innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor TwinLeaf sine registreringsskjemaer eller nettsider. Dersom medlemmet logger inn eller mottar kontakt informasjon til TwinLeaf sine ressurser innen 14 dager etter inngåelse av kontrakt (angrefristens utløp), vil medlemmet være forpliktet til å betale for verdien av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er levert, jf. angrerettlovens § 26.

4. Medlemmer som, på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, kan ved skriftlig melding til TwinLeaf søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker fra tidspunktet TwinLeaf har mottatt denne. Det at medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap, skal ikke være å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt.

5. TwinLeaf har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer TwinLeaf antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.

6. Vesentlige endringer som i betydelig grad endrer forutsetningen for medlemskapet vil kunne gi medlemmet rett til å terminere medlemsavtalen også i bindingstiden.

7. TwinLeaf har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning, dersom medlemmet vesentlig misligholder avtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

Brudd på betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross av inkassovarsel og andre påminnelser fortsatt ikke er betalt, jfr. pkt. 3.7.

Brudd på sikkerhets- eller trivselsregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av TwinLeaf.

Brudd på TwinLeaf´ ansvars betingelser.
 

Opprettholdelse og ansvar ved skade/tyveri

1. TwinLeaf er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlig innlogging eller informasjon som medlemmet mottar fra TwinLeaf, med unntak av de tilfellene der TwinLeaf kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

Fritaksgrunner, lovvalg og tvist

1. TwinLeaf er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av behandlingstilbud, på grunn av forhold utenfor TwinLeaf sin kontroll og som TwinLeaf ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

3. Tvister mellom medlemmet og TwinLeaf skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Oppdatert : 29 September 2022